Et tyndt demokrati

3. marts 2004, af ROGER BUCH

Hvis Fanø lægges ind under Esbjerg og man i stedet for 11 politikere som styrer øen, skal være heldige for at få valgt en enkelt ind i Esbjerg Byråd – er demokratiet så
forandret på Fanø?


Kronik
Har strukturkommissionen skabt et tilstrækkeligt grundigt beslutningsgrundlag? Det spørgsmål svarer Svend Lundtorp klart ja til i et debatindlæg den 21.-22. februar. Et klart nej er formentlig et mere korrekt svar, bl.a. fordi kommis--sionen nærmest har sat danmarksrekord i kort arbejdstid. Den kommission, som har forberedt den mest omfattende reform af det danske velfærdssamfund nogensinde, er formentlig den kommission i nyere tid, som i forhold til opgavens størrelse har haft kortest tid til arbejdet. Kommissionen blev nedsat den 1. oktober 2002, det første møde holdt den 29. oktober og det sidste møde blev holdt 14 måneder senere den 5. januar 2004. Til sammenligning fik det rådgivende udvalg som blot skulle se på sygehusenes organisering 11 måneder til sit arbejde. Opgavekommissionen blev nedsat i september 1996 og var færdig i december 1998. Velfærdskommission har ligeledes fået mere end to år til sit arbejde. Velfærdskommissionen har desuden en anden uvurderlig ting, nemlig et uafhængigt sekretariat, så det ikke som i strukturkommissionens tilfælde er embedsmænd fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der skal stå for sekretariatsbetjeningen af kommissionen og ikke mindst det faktiske skrivearbejde. Betyder arbejdstiden og organiseringen noget for indholdet af en betænkning? Man kan jo prøve at foreslå velfærdskommissionens formand, at arbejdsperioden halveres og sekretariatet placeres i finansministeriet og så høre hans svar!
Uanset de tidsmæssige og praktiske rammer, er grundlaget så tyndt? Tja, lagt oven på hinanden syner betænkningens tre bind og 1,522 sider af meget – af noget tykt og grundigt. En lille alarmklokke om kvaliteten kunne udløses af den kritik, som formanden for det rådgivende udvalg om sundhedsvæsenets organisering, Kjeld Møller Pedersen, har rejst i forhold til kommissionens konklusioner på sundhedsområdet og anvendelsen af resultaterne fra hans udvalgs rapport. En anden alarmklokke kunne være de kritiske kommentarer, som blandt mange andre er kommet fra en af de mest erfarne forskere i dansk kommunalpolitik Nils Groes, der er leder af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Niels Groes har redigeret bogen Brudstykker eller sammenhæng? Bogen som er yderst anbefalelsesværdig, og som Lundtorp selv er bidragyder til, rejser en række kritiske spørgsmålstegn ved om forudsætningerne egentlig er til stede. Svarene er, at man kan stille sig skeptisk overfor både økonomien, fagligheden og demokratiet i en reform, og at man på mange områder kan være klart mere skeptisk end strukturkommissionen. Men hvad med det demokratiske, som er i centrum i Informations temaserie ’Fjerndemokrati’ og for Lundtorps indlæg?
På samme måde som betænkningen som helhed, indeholder kapitlerne om demokrati ikke nye analyser, men opsummerer primært eksisterende undersøgelser og forskning. Denne forskning har på den ene side vist klare sammenhænge mellem størrelse og demokrati: valgdeltagelsen er eksempelvis lavere i større kommuner. Ved det seneste normale kommunalvalg i 1997 – altså uden et folketingsvalg oveni – var stemmeprocent på landsplan 70,1. Den højeste stemmeprocent blev med 83,4 pct. fundet i landets tredjemindste kommune Fanø, som har cirka 3.200 indbyggere. Den mindste var 58,0 pct. i den største: Københavns Kommune. Hele 25 procents forskel er en ekstrem forskel, men udtryk for en generel sammenhæng: jo større kommuner, des lavere valgdeltagelse. Forskningen har på den anden side også vist, at det ikke i stort omfang skyldes størrelsen, men derimod, at større kommuner har en anden social sammensætning: flere unge, flere med sociale problemer, flere enlige forsørgere osv. Den lave valgdeltagelse i Københavns Kommune skyldes altså mere de store andele af disse grupper i kommunen, end det store befolkningstal. Det er forklaringen på, at strukturkommissionen kan konkludere, at en forøgelse af indbyggertallet fra 10.000 til 30.000 formentlig kun vil sænke valgdeltagelsen med 2,5 procentpoint og en forøgelse til 50.000 vil sænke deltagelsen med 3,6 procentpoint. Denne nedgang er ikke stor, men betyder konkret, at 50-100.000 danskere holder op med at stemme ved kommunalvalgene – et klart demokratisk tab. På samme måde viser undersøgelser af borgernes viden om og interesse for kommunalpolitik, tillid til politikerne, følelsen af tilknytning til kommunen ikke hænger sammen med størrelsen, mens det til gengæld vises, at andelen af personlige stemmer er større i små kommuner. Billedet er altså nuanceret: noget er det samme i store og små kommuner, andet er forskelligt i store og små kommuner – konklusionen i betænkningen er dog forbavsende unuanceret: »hensynet til et velfungerende lokaldemokrati ikke i sig selv taler for at opretholde de mindre kommuner, idet lokaldemokratiet i større kommuner er ligeså velfungerende som i små. … Hovedkonklusionen på undersøgelsen er, at store kommuner ikke er mindre demokratiske end små.« Det er åbenbart denne konklusion Lundtorp hælder til, når han anklager Birthe Rønn Hornbech for at tale mod bedre vidende og for ikke at kende til baggrunden, og selv hævder, at »demokratiet har det præcist lige så godt i større som i mindre kommuner«. Den reelle analyse i betænkningen, de bagvedliggende analyser, som også undertegnede har bidraget til, og den ovennævnte bog Brudstykker eller sammenhæng, som Lundtorp er medforfatter til, er derimod langt, langt mere nuancerede. Et eksempel på, at Lundtorp øjensynligt selv taler imod bedre vidende er følgende passus om de bornholmske it-omkostninger: »… en meget stor del af disse udgifter er almindelig modernisering.« Fakta er, at af de 55 mio. kr. som it har kostet på Bornholm, er kun 13 mio. kr. gået til nye computere. Resten er gået til omkonvertering af programmer, så de fungerer ens. Som det bramfrit er udtrykt af Jørgen Kvist, direktør for Bornholms Regionskommune: »It var den mest undervurderede opgave ved denne sammenlægning. Man kan godt glemme at nå at sammenkøre og konvertere flere kommuners systemer på mindre end to år. På Bornholm har man lige akkurat nået det, men der har ikke været tid til nyudvikling.« I forhold til Lundtorp, som har arbejdet indgående med evalueringen af reformen på Bornholm, er »at tale mod bedre vidende« vist en mild beskrivelse af forsøget på at belære Rønn Hornbech om, at en meget stor del af it-udgifterne var modernisering. Sandheden er »en lille del«.

Vil demokratiet så ikke forandres ved en reform? Jo, demokratiet vil nærmest blive fuldstændigt forandret ved en strukturreform, men det beskæftiger kommissionens analyser sig desværre ikke med. Kommissionens analyser er en statisk analyse, et øjebliksbillede, hvor store og små kommuner sammenlignes, mens analysen stort set intet siger om det dynamiske perspektiv: hvad der sker, hvis små kommuner slås sammen til en større eller hvad der sker, hvis små kommuner slås sammen med en stor? I et dynamisk perspektiv er én klar effekt, at de enkelte borgergrupper i landsbyen, miljøgruppen eller partiforeningen kommer til at fylde relativt mindre i det politiske landskab. Eksempelvis udgjorde lokalsamfundet omkring en skole i den gamle struktur på Bornholm måske en fjerdedel eller en femtedel af kommunens vælgere. I den nye regionskommunen udgør gruppen nu måske en tyvendel eller en femogtyvendedel af vælgerne. Det betyder, at de skolelukninger, som før var politisk – demokratisk – umulige, nu er blevet meget lettere for politikerne. Derfor lukker Bornholm nu tre skoler, noget som alle er enige om, ikke ville være sket i den gamle struktur. Er det et forandret demokrati? Ja, selvfølgelig. Når partierne, fag- og miljøforeninger og de andre interesseorganisationer tilpasser deres strukturer til de nye kommuner – ved sammenlægning eller skabelse af overbygninger – forandres demokratiet så? Ja, selvfølgelig. Når der ikke længere er 100 politikere, men blot 27 på Bornholm, er demokratiet så forandret? Ja, selvfølgelig. Hvis Fanø lægges ind under Esbjerg og man i stedet for 11 politikere som styrer øen, skal være heldige for at få valgt én ind i Esbjerg Byråd – er demokratiet så forandret på Fanø? Ja, selvfølgelig, og det gælder også de mange andre kommuner, som bliver lillebror i en sammenlægning. Og mon man så kan fastholde Fanø som den kommune i landet, der tilbyder eleverne flest timer i folkeskolen? Næppe – og mon så fannikkerne vil opleve demokratiet som »præcis lige så godt«? Selvfølgelig ikke. Hvis kommissionen havde stillet sig selv sådanne spørgsmål, og af bedste evne forsøgt at besvare dem, ville den demokratiske konklusion uden tvivl være blevet en anden – og mindre tynd!

*Roger Buch er lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet